WEDSTRIJDREGLEMENT FROZEN FILOU

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Brouwerij Van Honsebrouck met ondernemingsnummer 0405.748.723, gevestigd op brouwerijstraat 1, 8870 Izegem. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De ijsblok en zijn directe nabijheid worden gefilmd. Via livestream worden deze beelden weergegeven op frozenfilou.be
  Aan de ingang maakt Het Bierkasteel melding van het gebruik van camera’s op de site via een meldingsbord met deze tekst: “In de nabijheid van de ijsblok wordt alles gefilmd voor livestream op de website.”
 3. Deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.
 4. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Brouwerij Van Honsebrouck dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger alvorens deel te nemen aan deze wedstrijd. Deze toestemming kan door Brouwerij Van Honsebrouck worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.
 6. Medewerkers van Brouwerij Van Honsebrouck zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Brouwerij Van Honsebrouck behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de wedstrijd te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Brouwerij Van Honsebrouck.
 8. Deelnemers moeten in België wonen
 9. Elke persoon mag slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.
 10. Deelname aan de wedstrijd kan op papier (door een pronostiekformulier in te vullen in de Michelle’s Pub) of digitaal (door inschrijvingsformulier in te vullen op www.frozenfilou.be).
 11. Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie de prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.
 12. De winnaar ontvangt de prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina, met name een verblijf van 4 nachten voor 2 personen in een 4*-hotel. Dit alles in een skigebied naar keuze.
 13. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van zijn antwoord op de vraag: ‘Hoelang denk je dat het zal duren vooraleer het flesje Filou, dat in het midden van het ijsblok zit, de grond of bodemplaat raakt?’. De persoon met de tijd die het dichtst bij de werkelijke tijd ligt, wint. Indien er meerdere personen hetzelfde antwoord hebben gegeven, wint de persoon die als eerste zijn/haar inschrijvingsformulier heeft ingediend.
 14. Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf donderdag 13 december 2018. Alle pronostieken die werden ingediend gedurende de 48u voor het vallen van de fles zijn niet geldig.
 15. Het ijsblok wordt donderdag 13 december 2018 op Het Bierkasteel geplaatst en de winnaar wordt bekend gemaakt uiterlijk drie dagen nadat het flesje Filou de grond heeft geraakt.
 16. De winnaar wordt per e-mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen kan worden.
 17. De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internet sites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Brouwerij Van Honsebrouck het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Brouwerij Van Honsebrouck en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.
 18. Brouwerij Van Honsebrouck en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen en letsels.
 19. Brouwerij Van Honsebrouck behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Brouwerij Van Honsebrouck, de omstandigheden dit vereisen. Brouwerij Van Honsebrouck kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond van welke verplichting dan ook vanwege Brouwerij Van Honsebrouck.
 20. De contactgegevens die de deelnemers aan Brouwerij Van Honsebrouck meedelen, zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om vermoedens van wedstrijdvervalsing te bevestigen. U kan uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per e-mail te richten aan Brouwerij Van Honsebrouck op volgend adres: info@bierkasteel.be. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Brouwerij Van Honsebrouck per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.
 21. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan Brouwerij Van Honsebrouck om zijn/ haar naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.
 22. De communicatie naar onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.
 23. Je kan de wedstrijd 24/7 volgen via een livestream die op deze pagina beschikbaar zal zijn vanaf donderdag 13 december 2018.
 24. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement. Brouwerij Van Honsebrouck zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
 25. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Brouwerij Van Honsebrouck kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.
 26. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Brouwerij Van Honsebrouck. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.